Start » Katalog » Regulamin

Nowości więcej
Komplet firan - Sieć 8
Komplet firan - Sieć 8
 
Sieć 8 to najnowszy komplet firan proponowanych przez markę Wisan. Każdy z el...zobacz więcej.

Szukaj
 


Wyszukiwanie zaawansowaneUwaga Ostrzeżenie: Katalog dla sesji nie istnieje: /tmp. Sesje nie będą działać dopóki nie zostanie utworzony katalog.

REGULAMIN SERWISU MEBLOWY.COM.PL

 

 I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady użytkowania kont w ramach oferty odpłatnych usług udostępnienia miejsca na serwerze (portalu) innym podmiotom w celu promocji ich usług i produktów, w serwisie o nazwie meblowy.com.pl, oferowanych przez Inveo, ul. Kosciuszki 12, 36-100 Kolbuszowa, a także zakres odpowiedzialności z tytułu ich udostępniania.
 2. Dostawcą usług jest firma Inveo, ul. Kosciuszki 12, 36-100 Kolbuszowa.
 3. Parametry, rodzaj, charakterystyka oferowanych usług o nazwie meblowy.com.pl oraz sposób ich zamawiania, dostępne są na stronie: http://www.meblowy.com.pl/conditions.php
 4. Usługa skierowana jest do podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych.
 5. Prawidłowe wypełnienie i wysłanie zgłoszenia (zamówienia) i opłacenie wybranej opcji (abonamentu) jest równoznaczne z rejestracją konta i aktywowanie wybranej usługi w serwisie meblowy.com.pl. Jest to rozumiane jako forma zawarcia umowy o świadczenie usług pomiędzy firmą Inveo, a osobą dokonującą rejestracji i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przestrzeganie jego postanowień. Z chwilą zawarcia umowy osoba dokonująca rejestracji staje się Użytkownikiem.
 6. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usługi jest wypełnienie formularza rejestracyjnego. Użytkownik wypełniając formularz oświadcza, że:
  1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  2. dokona wniesienia opłaty abonamentowej za wybraną usługę w terminie i na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie,
  3. zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 7. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usługi wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania regulaminu nie będą rozpatrywane.
 8. Dokonanie pierwszej zapłaty za Usługę jest równoznaczne w skutkach z potwierdzeniem, iż Klient zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia. Dzień rejestracji Usługi w sieci Operatora należy traktować jako datę, od której do łączącej strony umowy zastosowanie mieć będą postanowienia Regulaminu.

II. Rejestracja użytkownika

 1. Osoba dokonująca rejestracji wyraża zgodę na wykorzystanie danych teleadresowych zawartych w formularzu do celów świadczenia wybranej usługi w serwisie meblowy.com.pl.
 2. Osoba dokonująca rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Inveo swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).
 3. Osoba dokonująca rejestracji oświadcza, iż nazwa tego konta nie narusza praw osób trzecich, a wszelkie ewentualne spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału firmy Inveo.
 4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, udostępnionych w profilu wraz z możliwością ich bieżącej aktualizacji bądź zmiany.

III. Płatności i formy rozliczeń

 1. Użytkownik jest zobowiązany do terminowego uregulowania opłaty abonamentowej za zamówioną usługę.
 2. Jeżeli przez okres próbny 14 dni od daty wysłania zgłoszenia (rejestracji) Inveo nie uzyska potwierdzenia wpłaty, konto jest automatycznie blokowane na okres kolejnych 14 dni. Jeśli w tym czasie firma Inveo uzyska potwierdzenie wpłaty następuje odblokowanie dostępu do usługi. Po upływie 28 dni od momentu rejestracji, w przypadku braku potwierdzenia wpłaty, następuje bezpowrotne usunięcie nieopłaconego konta.
 3. Wpłaty na rachunek firmy Inveo mogą być dokonywane za pomocą:
  • przelewu bankowego,
  • przekazu pocztowego.
 4. Po stwierdzeniu dokonania wpłaty za usługę, okres jej świadczenia przez Inveo jest zależny od wniesionej przez Użytkownika opłaty abonamentowej. Abonament obejmuje okres od momentu rejestracji do momentu upływu okresu wykupionego abonamentu.
 5. Inveo zobowiązuje się do wystawienia i wysłania Użytkownikowi faktury VAT pocztą, bądź też paragonu pocztą elektroniczną za zamówione konto/usługi w ciągu 7 dni, licząc od daty umieszczenia produktów (usług) w serwisie meblowy.com.pl.
 6. 30 dni przed upływem okresu, na który został wykupiony abonament, Użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną informację o nadchodzącym terminie wygaśnięcia ważności usługi. Jeżeli do ostatniego dnia okresu, na który został wykupiony abonament wpływ pełnej kwoty nie zostanie zarejestrowany na rachunku Inveo, konto zostanie zablokowane na 14 dni. W momencie otrzymania potwierdzenia wpłaty nastąpi natychmiastowe odblokowanie konta i przedłużenie świadczenia na okres wynikający z wartości opłaconej opłaty abonamentowej. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia wpłaty, konto zostanie usunięte, a umowa na świadczenie usług przez Inveo ulega rozwiązaniu.
 7. W okresie trwania abonamentu możliwa jest zmiana posiadanego pakietu taryfowego, tj.:
  • przy przejściu z pakietu niższego na wyższy - Użytkownik pokrywa różnicę wynikającą z zakupu droższego pakietu z uwzględnieniem niewykorzystanego okresu z tytułu świadczenia pierwotnie zakupionej usługi,
  • przy przejściu z pakietu wyższego na niższy - podejmując taką decyzję przed upłynięciem trwania abonamentu Użytkownikowi nie jest zwracana część opłaty abonamentowej za niewykorzystany okres świadczenia pierwotnie zakupionej usługi,
  • dokupienie dodatkowej usługi - odbywa się na identycznych zasadach jak zamówienie pierwotnej usługi.
 1. Inveo nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane opóźnieniami płatności wynikającymi z działań osób trzecich, tj.: banków, poczty, operatorów domen, itp.
 2. Rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, przed upływem okresu, na który został wykupiony abonament nie będzie powodować zwrotu wniesionej opłaty abonamentowej.
 3. Uiszczenie opłaty abonamentowej uniezależnia Użytkownika od zmian stawek, tj. ewentualne obniżki lub podwyżki nie będą dotyczyć Użytkownika do końca okresu, na który przez niego został wykupiony abonament.

IV. Ograniczenia techniczne i merytoryczne

 1. Inveo zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy i zaprzestania świadczenia usługi bez możliwości zwrotu całości lub części pozostałej do wykorzystania opłaty abonamentowej w przypadkach: prób wykorzystywania konta niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, a w szczególności łamania zasad Netykiety sieciowej, działania na szkodę innych Użytkowników a także działania na szkodę firmy Inveo.

2. Inveo zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia zgody na umieszczenie zdjęci produktów użytkownika lub ich ograniczenia w serwisie meblowy.com.pl jeśli nie spełniają one warunków jakościowych i estetycznych.

V. Obowiązki i uprawnienia firmy Inveo

 1. Inveo dołoży wszelkich starań, celem zapewnienia prawidłowego działania usługi, a także ochrony danych.
 2. Inveo zobowiązuje się do ciągłego i nieprzerwanego świadczenia usługi, za którą Użytkownik wniósł opłatę abonamentową, o ile nie doszło do rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub złamania zasad niniejszego regulaminu.
 3. Inveo zobowiązuje się do nieudostępniania danych identyfikacyjnych osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.
 4. Inveo zastrzega sobie prawo do:
  1. okresowego zaprzestania świadczenia usługi w celach rozbudowy systemu lub konserwacji sprzętu po wcześniejszym poinformowaniu Użytkowników na stronach serwisu meblowy.com.pl,
  2. wysyłania na konta Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usługi oraz informacji o bieżących ofertach Inveo,
 5. Za brak ciągłości dostarczania usług, zawiniony przez Inveo, trwający ponad 48 godzin, Inveo zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu abonamentowego o 1 miesiąc na koszt firmy Inveo.
 6. Inveo nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości,
  2. przerwy w funkcjonowaniu kont, zaistniałe z przyczyn niezależnych od firmy Inveo,
  3. utratę danych spowodowanych działaniem czynników trzecich (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, id.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Inveo.
 7. Inveo zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie i po uprzednim powiadomieniu Użytkowników. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na stronach serwisu meblowy.com.pl na 7 dni przed ich wprowadzeniem.

VI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze oraz pytania, dotyczące działania serwisu meblowy.com.pl, prosimy kierować na adres biuro@meblowy.com.pl lub też zgłaszać listownie na adres Inveo, ul. Kosciuszki 12, 36-100 Kolbuszowa z dopiskiem "meblowy.com.pl".
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 6 grudnia 2004 roku.
Dalej
Kategorie
Dekoracje okien
Serwetki i bieżniki
Firany gotowe - komplety
Firany metrażowe
Firany do salonu
Firany do kuchni
Zasłony
Obrusy
Ozdoby
Witraże
Karnisze
Komplet kuchenny
Panele
Ręczniki
Taśmy
Boże Narodzenie
Wielkanoc

Producenci
Anwo
Bojanek
F.H.U Pilecki
Fako
Firantex
Grantex
Greno
Haft
ICG
Igmar
JYSK
Magdalena
Mardom
Sajpol
WISAN S.A.

Sklepy z firanami - katalog firm

Serwis Firany i Zasłony to internetowy katalog zasłon i firan, który został stworzony w celu promocji polskich producentów.